Chánh Pháp và Mạt Pháp – Thầy. Thích Pháp Hòa tại Vancouver, BC (Oct.11, 2009)

Add Comment