Chấp Là Gốc Khổ – Thầy. Thích Pháp Hòa (tịnh thất Hiền Như, May 14, 2016)

Rate this post

Add Comment