Chữ Tâm – Chữ Tài – Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Minh Đăng Quang, Sep.16, 2015)

Rate this post

Add Comment