Giác: Phật – Mê: Ma – Thầy. Thích Pháp Hòa (Như Lai Thiền Tự, May 13, 2016)

Rate this post

Add Comment