Hạnh Đức Người Cư Sĩ – Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Thiện Hòa, Monchengladbach, Germany, Mar.18, 2016)

Rate this post

Add Comment