Lấy Giới Làm Thầy – Lấy Khổ Làm Thầy ..Hòa Thượng Tịnh Không.

Đánh giá bài giảng

Add Comment