Nếu Phật tử vì quá bận rộn, không có thời gian tụng kinh mà mở máy tụng kinh thì có được ghi nhận công đức không?

Câu hỏi 29: Cúng dường thức ăn trăm món, trái cây năm màu

Con bạch thầy! Trong kinh Vu Lan nói sắm sửa thức ăn trăm món, trái cây năm màu để cúng dường chư Tăng nhưng nhà con nghèo màu không thể làm như thế được, vậy con phải làm như thế nào ạ?

Trả Lời:

Ở đây trong kinh nói như vậy là đối với gia đình Ngài Mục Liên, gia đình ngài là gia đình giàu có nên có thể làm như vậy được. Còn gia đình nghèo thì mình cố gắng nhất tâm cúng dường với khả năng của mình là được.

Đương nhiên là quả phước mỗi người mỗi khác, tâm lượng của mình, đối tượng nhận có thanh tịnh không, vật phẩm mình như thế nào. Rồi vong linh được hưởng như thế nào cũng tuỳ theo những việc như thế đó. Vậy quý Phật tử cứ làm theo sức của mình

Câu hỏi 30: Mở máy tụng kinh, niệm Phật vậy con có công đức không

Con bạch Thầy! Con là Phật tử tại gia, gia duyên bận rộn nhưng con vẫn cố gắng lên thời khóa một ngày sáu thời. Nhưng có khi con chỉ lên được 2, 3 thời, thời gian con không lên thời khóa con mở máy tụng kinh, niệm Phật vậy con có công đức không ạ

Trả Lời:

Ở đây mình không trực tiếp tu hành, không niệm Phật tụng kinh thì mình không được công đức do niệm Phật tụng kinh. Nhưng mình có tâm thiện muốn mở kinh cho mọi người nghe thì mình được công đức tùy hỷ với thiện Pháp. Còn tu thì mình phải trực tiếp mình tu hành thì mình mới có công đức nơi công phu của mình.

Rate this post

Add Comment