Rửa Tâm – Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Địa Tạng, Sep.27, 2013)

Rate this post

Add Comment