Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, NIỆM PHẬT DỄ MÀ KHÓ (rất hay), thuyết pháp 2016

https://www.youtube.com/watch?v=XdHgcQ8YlTo

Rate this post

Add Comment