Tụng kinh gì để CẦU AN, tụng kinh gì để CẦU SIÊU?

Câu hỏi 15: Phương pháp nào tụng kinh để có hiệu quả

Con bạch thầy! Phương pháp nào tụng kinh để có hiệu quả ?

Trả Lời:

Tụng kinh có hiệu quả là tu như thế nào để có sự thành tựu. Nghĩa là tụng kinh hay niệm Phật tâm phải thanh tịnh, chí thành, chí thiết đó là hiệu quả. Tụng kinh mà tâm tán loạn, không hiểu kinh. Ba nghiệp không thanh tịnh thì sự thâm nhập kinh không được tốt.

Câu hỏi 16: Tụng kinh gì để cầu an, và tụng kinh gì để cầu siêu

Con bạch thầy! Nên tụng kinh gì để cầu an, và tụng kinh gì để cầu siêu?

Trả Lời:

Từ trước đến nay trong chư kinh nhật tụng xếp kinh Phổ Môn để cầu an. Nhưng kinh Phật thì kinh nào cũng có thể cầu an được, miễn là mình thâm nhập được kinh tâm mình an thì tự nhiên mọi việc sẽ an. Các Phật tử phải nhớ gốc của cái an bên ngoài là cái an ở bên trong. Cho nên Phật dạy ” Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện ” nghĩa là giữ tâm mình an định một chỗ thì sự việc gì cũng tốt. Dù trong cảnh phong ba bão táp mà tâm an thì sự việc sẽ qua, sẽ tốt. Cho nên gọi là tâm an các pháp an, kinh nào tụng rồi giúp cho tâm mình an thì đều giúp cho mình cầu an. Chứ không phải chỉ một kinh Phổ Môn. Rồi kinh cầu siêu không nhất thiết là kinh Di Đà mà sự siêu độ của vong linh là sự giác ngộ, dù tụng bộ kinh cao như kinh Hoa Nghiêm mà hương linh không giác ngộ thì vong linh cũng không siêu độ được. Nhưng tại sao lại xếp kinh Di Đà vào kinh cầu siêu, vì kinh đó tả cảnh Tây Phương. Thế giới đó an lạc không có sự đau khổ, để chúng ta sinh tâm hân ngưỡng, muốn sinh về đó. Nhưng cốt lõi muốn siêu được vẫn là sự giác ngộ và xả ly chấp trước.

Previous articleNếu muốn giải điện thờ cần phải làm những gì?

Next articleCó phải quy y Tam Bảo thì sẽ khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ?

Add Comment