Vợ chồng cùng ăn gì để tăng khả năng thụ thai?

Trong “Diệu Pháp Liên Hoa kinh” có nói: Nếu có hàng trăm vạn ức chúng sinh phải chịu khổ não, mà nghe đến Quan Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng tụng tôn hiệu của Người, Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức nghe thấy tiếng của họ, và họ sẽ được cứu giúp.

Rate this post

Originally posted 2017-09-12 03:19:37.

Add Comment